Podmínky využívání služeb Serveru Zdravepotraviny.info

1. Zdravepotraviny.info je inzertní server (dále jen Server) provozovaný fyzickou osobou – Tomáš Vítek, Zmola 186, Velká Bíteš, IČ 01832323. Dostupný na internetové adrese http://www.zdravepotraviny.info, prostřednictvím, kterého mohou uživatelé vkládat a prohlížet inzeráty za níže uvedených podmínek.

2. Server umožňuje bezplatně zveřejňovat a vyhledávat nabídky zboží, služeb a jiného majetku soukromých osob a podnikatelských subjektů, dále jen Uživatelů.

3. Server je primárně určen pro vkládání inzerátů se zaměřením na prodej potravin, zvířat, farmářských produktů. Na Serveru je zakázáno vkládání inzerátů, které nemají přímou spojitost se zaměřením webu.

4. Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu, inzerát nezveřejnit, či smazat, bude-li v rozporu s dobrými mravy, platnými zákony České republiky nebo podmínkami inzerce.

5. Provozovatel má právo smazat inzerát, pokud je vložen do nesprávné kategorie s ohledem na text inzerátu, nebo pokud inzerát budí dojem, že Uživatelem je jiná právnická nebo fyzická osoba. Provozovatel má právo smazat inzerát i při podezření, že inzerát je v rozporu s podmínkami Serveru.

6. Vložený inzerát bude bezplatně zveřejněn na Serveru nejdéle po dobu 1 roku. Po této lhůtě bude automaticky vymazán společně se všemi údaji, které Uživatel při zadávání uvedl.

7. Veškeré služby Serveru jsou uživatelům poskytovány zdarma. Výjimku tvoří zpoplatnění doplňkových funkcí (např. zobrazení URL adres v inzerátu). Doplňkovou funkcí se rozumí taková funkce, jejichž využití není nezbytně nutné k využívání služeb Serveru.

8. Uživatel bere na vědomí, že pokud bude chtít inzerát odstranit dříve, než uplyne lhůta od zveřejnění, musí tak učinit sám pomocí kontrolního hesla u příslušného inzerátu.

9. Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízeného zboží.

10. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnou za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou.

11. Provozovatel nezodpovídá za činnost Uživatelů služeb Serveru, za způsob jakým služby Serveru využívají. Nenese také žádnou zodpovědnost za případné zneužití služeb Serveru uživateli či třetími osobami.

12. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Serveru. Provozovatel také nezodpovídá za škody, které by Uživatelům vznikly v důsledku nemožnosti využívat služeb Serveru nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

13. Provozovatel prohlašuje, že se vedení služeb Serveru věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péči, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služeb Serveru mohla vzniknout Uživatelům či třetím osobám.

14. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli jakékoliv e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které Server nabízí. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.

Podmínky